Gamla nyheter på startsidan

Senaste ordförande har ordet är upplagt

Inlagt: 2017-12-11

Här kan du läsa ordförande Gustaf Asplunds senaste krönika Ordföranden har ordet.

Felanmälan gatubelysning

Inlagt: 2017-11-16

Vägföreningen får en del frågor om trasig belysning och gatulyktor. Vi har inte ansvaret utan får hänvisa frågor om felanmälan av belysning och gatulyktor till Göteborgs Stads hemsida för felanmälan.

Senaste ordförande har ordet är upplagt

Inlagt: 2017-10-20

Här kan du lästa Gustafs senaste krönika Ordföranden har ordet.

Styrsö Vägförening söker medlemmar till en referensgrupp

Inlagt: 2017-09-27 (uppdaterat 2017-09-30)

Referensgrupp

med uppdrag att

skissa på alternativa  scenarion

för utvecklingen av Styrsö trafik och vägar i framtiden

*
Referensgruppens föreslagna uppgift är

 Diskutera, belysa, klargöra och komma med förslag
för
fordonsregler (storlekar, viktklasser, hastighet, fordonsslag)

dispensregler och deras hantering
säkerhet på vägarna, olycksrisker

åtgärder vid lagbrott

strategier för förbättrad trafikkultur.
trivsel på vägarna ”vägen är till för alla ”

natur- och kulturvärden
förbättringar som t ex vägmålning, breddning, gångvägar

och andra av gruppen beslutade områden

*
Referensgruppen arbetar nära och rapporterar till Vägföreningens styrelse, som har hjälp av informationen för olika beslut i det löpande arbetet samt för förslag till årsstämman

*

Referensgruppen bör omfatta personer som representerar olika användargrupper och olika åldersgrupper. Du som vill vara med bor eller arbetar på Styrsö men du behöver inte vara medlem i vägföreningen.

*

Intresserad? Meddela ditt intresse på vår hemsida senast 15 oktober!

www.styrsovag.se

Intresserad? Meddela ditt intresse på vår hemsida och kontaktformuläret.

Senaste ordföranden har ordet är upplagt

Inlagt: 2017-09-07

Här kan du lästa Gustafs senaste krönika Ordföranden har ordet.

Webbformulär för dispensansökan finns nu upplagt

Inlagt: 2017-09-02

Vi har nu skapat ett webbformulär för dig som ska skicka in en dispensansökan. Nu finns alltså tre sätt att skicka dispensansökan:
– Digitalt webbformulär
– Scannad ifyllt formulär via e-post eller kontaktformuläret
– Pappersdokument till vägföreningens postadress

Har du frågor och synpunkter på webbformuläret är du välkommen att kontakta oss.

Uppdatering av hemsidan

Inlagt: 2017-07-22

Vi har uppdaterat hemsidan med anledning av utskick om vägavgift. Du hittar uppdaterad information på sidorna Trafikinformation och Dispensinformation

Med önskan om en fortsatt trevlig sommar! /Styrelsen

Rättelse gällande utskick om vägavgift 2017

Inlagt: 2017-07-22

Gällande utskick till er medlemmar om vägavgift för 2017 står i ett fel i e-postadressen till sekreteraren. Korrekt e-postadress är: sekreterare@styrsovag.se. Enklaste sättet att kontakta styrelsen på är via vårt kontaktformulär Kontakta oss.

Varning för dåliga vägbanor!

Inlagt: 2017-06-09

Styrsö Vägförening vill varna alla för att det just nu är särskilt svåra förhållanden på våra vägar i Styrsö Tången. Asfalteringsarbeten kommer att påbörjas där i nästa vecka (vecka 24, 12-18/6), troligtvis den 13 juni. Vägbanorna är skurna och håliga så kör, gå eller cykla försiktigt! Asfaltering kommer sedan att pågå över stora delar av vägnätet så var försikita överallt tills vid är klara.

Bästa hälsningar från styrelsen

Senaste ordföranden har ordet är upplagt

Inlagt: 2017-05-10

Här kan du lästa Gustafs senaste krönika Ordföranden har ordet.

Sidan Dispensinformaton har uppdaterats

Inlagt: 2017-05-10

Sidan Dispensinformation har uppdaterats med uppgift om avgifts för dispensansökan som är 850 kr/år.

Sidan Länkar har uppdaterats

Inlagt: 2017-04-22

Sidan Länkar har uppdaterats med nya länkar och rätt adress till redan inlagda länkar. Du ser vilka länkar det gäller. Har du förslag på andra länkar som du tycker vi ska lägga in? Kontakta oss via kontaktformuläret.

Sidan Dispensinformation har uppdaterats

Inlagt: 2017-04-15

Sidan Dispensinformation har uppdaterats med några förtydliganden och pdf-dokument med exempel på golfbilar.

Riksförbundet för Enskilda Vägar – REV – på Facebook

Inlagt: 2017-04-03

Styrsö vägförening är medlem i Riksförbundet för Enskilda Vägar – REV , som är en opolitisk organisation för de enskilda väghållarna i Sverige. Numera har REV en sida på Facebook som du kan följa. REV:s huvuduppdrag är att bevaka övergripande frågor som rör den enskilda väghållningen i Sverige, driver frågor och är remissinstats.

Uppdateringar av hemsidan

Inlagt: 2017-04-01 (nej det är inte ett skämt)

Hemsidan har genomgått en uppdatering i syfte att få en bättre och snyggare stuktur och att lättare hitta information. Självklart är vi inte klara eftersom det är ett ständigt förbättringsarbete. Här är en sammanfattning av uppdateringarna:

  • Startsidan innehåller endast information om de senaste uppdateringarna och nyheterna. Gamla nyheter är tillgängliga via sidan Arkivet.
  • Sidan Kontakta oss har lagt till med fler rubriker i ärendemenyn som exempelvis ”Anmälan diskussionsgrupp trafik” och ”Dispensansökan”. En annan viktig funktion som lagts till är möjligheten att bifoga bilaga. Vi tackar så mycket Peter Andersson för förslaget, som vi hade möjlighet att sätta i verket.
  • Sidan Styrelsen har ändrats till Förtroendevalda där samtliga förtroendevalda i föreningen finns med: styrelsen, valberedningen och revisorerna.
  • Sidan Ordföranden har ordet innehåller det senaste inlägget från Gustaf Asplund skrivet den 31 mars.
  • Sidan Dispensinformation har ändrats vad gäller ordeningen för informationen med uppgift om dispensansökan överst
  • Sidan Trafikinformation innehåller numera även bilder på trafikskyltar av olika slag som är relevanta för trafikmiljön på Styrsö.
  • Sidan Vägunderhåll är helt ny där vi i styrelsen kommer att lägga upp vilka vägar som är i behov av underhåll och vilka vägar som är planerade att åtgärdas.
  • Sidan Arkivet innehåller även protokollet från föreningsstämmorna 2016 och 2017.
  • Sidan Länkar har två nya länkar till NTF (Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande) och Trafiksäkerhet

Senaste ordföranden har ordet är upplagt

Inlagt: 2017-03-31

Här kan du lästa Gustafs senaste krönika Ordföranden har ordet.

Protokoll från föreningsstämman 2017-03-18 upplagt

Inlagt: 2017-03-31

Protokollet från ordinarie föreningsstämma 2017 som ägde rum lördagen den 18 mars är nu upplagt och finns både på sidan Föreningstämma/Årsmöte och på sidan Arkivet. Därmed har föreningen även i år hållit tidplanen enlig stadgarna  ”§ 19 PROTOKOLLSJUSTERING, TILLGÄNGLIGHÅLLANDE
Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna.”

Förutm att stämmoprotokollet finns upplagt har vi även uppdaterat Arkivet där du kan gå in och via länk till undersida hitta gamla nyheter som varit publicerade på startsidan sedan den nya hemsidan publicerades
2014-10-15.

Använd kontaktformuläret vid frågor eller felanmälan

Inlagt: 2017-03-26

Vägföreningen har flera sätt för dig att komma i kontakt med styrelsen såsom e-post, telefon och kontaktformulär. Vill du felanmäla en gata, meddela ändrad adress, har frågor om vägavgifter har synpunkter som du vill ta upp med styrelsen kan du fylla i kontaktformuläret. När du sänder meddelandet via formuläret får ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare en notifiering om det. Vi i styrelsen svarar dig så snart vi kan efter att du fått meddelandet. Du kan även bifoga bilagor i kontaktformuläret.

Styrelsen har hållit konstituerande möte

Inlagt: 2017-03-22

Styrelsen har hållit konstituerande styrelsemöte efter föreningsstämman och har fördelat ansvarsområden enligt följande.

Senaste Ordföranden har ordet är inlagt

Läs senaste Ordföranden har ordet (inlagt 2017-03-04).

Senaste Ordföranden har ordet är inlagt 

Läs senaste Ordföranden har ordet (inlagt 2017-01-17).

Föreningsstämma (Årsmöte) 18 mars kl. 11:00 i Missionskyrkan!

Uppdaterat: 2017-02-27

Kallelse och handlingar kommmer i brevlådan under februari-mars månad senast två veckor före föreningsstämman (årsmötet) 2017.
Datum: Lördagen den 18 mars 2017
Tid: Kl. 11:00
Plats: Missionskyrkan
Handlingar: Styrsövägföreninghandlingarföreningsstämma2017

Välkommen att delta!

Motioner till stämman ska vara inlämnade till styrelsen senast den 31 januari på e-post: kontakt@styrsovag.se

Nästa styrelsemöte är måndagen den 9 januari

God fortsättning på 2017 önskar styrelsen!

Nästa styrelsemöte äger rum måndagen den 9 januari.  Årsmötet, eller föreningeningsstämman som är den formella benämningen, planeras att äga rum i mars månad. Kallelse med handlingar kommer att skickas ut med post i god tid innan, dvs senast två veckor före sammanträdet som anges i stadgarna under paragraf 14.

Styrelsen för Styrsö vägförening önskar alla medlemmar
God Jul & Gott Nytt År!

Julhälsning från Gustaf – Senaste Ordföranden har ordet är inlagt 

Läs senast nyheterna från ordförande Gustaf Asplund (inlagt 2016-12-16)

Trafikkontorets förslag till ombyggnad av parkerings/lastytor vid Styrsö Bratten

Förslag från Trafikkontoret och synpunkter från Bengt Gabrielii (inlagt 2016-11-05)

Senaste Ordföranden har ordet är inlagt

Läs senaste nyheterna från ordförande Gustaf Asplund (inlagt 2016-10-21)

Läs de senaste nyheterna från ordförande Gustaf Asplund (inlagt 2016-09-05)

Lantmäterimyndigheten kallar till sammanträde 7 september 2016 kl. 09:30

Styrsö Vägförening informerar (inlagt 2016-08-24)

Lantmäterimyndigheten i Göteborgs Stad kallar till sammanträde 7 september 2016, klockan 9.30, Köpmangatan 20, Göteborg, rum 2404. Ärendet gäller:

Anläggningsåtgärd berörande Styrsö ga:3, ga:5 och Styrsö 1:281 m.fl samt ledningsrättsåtgärd.

Styrsö Tånge Fiskehamnsförening Upa och Göteborgs kommun har ansökt om omprövning av Styrsö ga:3. Ansökan handlar om att införliva vägsträckor enligt bifogade kartor i Styrsö ga:3 och som en följd därav även upphäva Styrsö ga:5

Efter att ansökan inkom har det framkommit att det finns flertalet fastigheter som idag inte har andelstal eller som bedöms ha ett ”felaktigt” andelstal i Styrsö ga:3 och därmed bör anslutas/ändra andelstal. Vilka fastigheter som berörs framgår av beskrivningen.

Göteborgs kommun (Kretslopp och vatten) har under förrättningens gång ansökt om byte av ledningshavare på ledningsrätt akt 14-STY-2209.1 till förmån för Styrsö 1:365. Ledningsrätten är berörd i anläggningsförrättningen varför ansökan bedöms kunna hanteras i samma förrättning.

Följande fastigheter föreslås dessutom inträda/ändra sitt andelstal i

Styrsö ga:3 med andelstal för utförande och drift:

1:23 inträder 51:125 inträder 10,

Byggnad på ofri grund lokaliserad på 1:125
(taxerad som reparationsverkstad) inträder 10

Byggnad på ofri grund lokaliserad på 1:125
(taxerad som bensinstation) inträder 10

1:346 ändrar andelstal från 10 till 51:358 ändrar andelstal från 100 till 10

1:360 inträder 51:380 inträder 51:405 inträder 51:406 inträder 5

1:407 inträder 52:70 ändrar andelstal från 15 till 10,

2:333 ändrar andelstal från 5 till 152:370 inträder 52:624 inträder 1

2:625 inträder 5

Ändrad ledningsrätt: 14-STY-2209.1

Ändamål: Vatten och avlopp. Ledningsrättshavare: Göteborgs kommun (tidigare ledningsrättshavare Styrsö 1:365)

Den ledning som omfattas av ledningsrätten ska inte längre höra till Styrsö 1:365. Beslutet innebär att äganderätten till ledningen övergår till innehava-ren av ledningsrätten. I övrigt ska beslut i akt 14-STY-2209.1 gälla vidare.

VIKTIG INFORMATION OM FIBERNÄTET

Inlagt 2016-06-08.
Här följer viktig information om kommande arbeten med fibernätet som påbörjas vecka 32. Det kommer att påverka våra vägar och innebära störningar i trafiken. Information, tidplan och karta finns med i dokumentet enligt bilaga: Fiberinfo.

VIKTIG INFORMATION OM VÄGAVGIFTEN

Inlagt 2016-06-27.
Vid utskick av utdebiteringen gällande vägavgiften för 2016 smög sig ett tryckfel in i texten. Korrekt uppgift om inbetalning till bankgiro, som står angivet på inbetalningskortet är bankgironummer: 452-2249. I samband med inbetalning anger du fastighetsbeteckning och summan. /Styrelsen

VIKTIG INFORMATION OM FIBERNÄTET (inlagt 2016-08-06)

Här följer viktig information om kommande arbeten med fibernätet som påbörjas vecka 32. Det kommer att påverka våra vägar och innebära störningar i trafiken. Information, tidplan och karta finns med i dokumentet enligt bilaga: Fiberinfo.

VIKTIG INFORMATION OM VÄGAVGIFTEN (inlagt 2016-06-27)

Vid utskick av utdebiteringen gällande vägavgiften för 2016 smög sig ett tryckfel in i texten. Korrekt uppgift om inbetalning till bankgiro, som står angivet på inbetalningskortet är bankgironummer: 452-2249. I samband med inbetalning anger du fastighetsbeteckning och summan. /Styrelsen

Ett nytt Ordföranden har ordet finns upplagt (inlagt 2016-06-25)

Ordföranden har ordet finns nu publicerat (inlagt 2016-04-03)

Läst senaste Ordföranden har ordet.

Föreningsstämman 2016

Protokoll från föreningsstämman är justerat och underskriftet och finns utlagt här (uppdaterat 2016-03-21).

Styrsö vägförening höll lördagen den 19 mars föreningsstämma/årsmöte med efterföljande konstituerande styrelsemöte. En ny styrelse har valts och består av följande personer, som fördelat ansvaret inom sig enligt följande:

Ordförande: Gustaf Asplund (omval 1 år)
Vice ordförande: Rosita Kjellberg (omval 2 år)
Kassör: Ingvar Börjesson (omval 2 år)
Sekreterare: Alex M. Hirschi (kvarstår 1 år)
Ledamot: Jimmy Svanström (kvarstår 1 år)
Ledamot: Hilkka Salo Olsén (nyval 2 år)
Ledamot: Gunnlaug Cottingham (fyllnadsval/nyval 1 år)

Prototokollet från föreningsstämman kommer att finnas upplagd på hemsidan i vecka 12.

Ett nytt Ordföranden har ordet finns nu publicerat (inlagt 2016-03-07)

Läst senaste Ordföranden har ordet.

Handlingar till föreningsstämman/årsmötet (inlagt 2016-03-01)

Styrelsen har skickat ut kallelse med handlingar till föreningsstämman/årsmötet 2016 med traditionell post. Handlingarna finns även upplagda på vår hemsida under Föreningsstämma/Årsmöte.

Föreningsstämma/Årsmöte äger rum lördagen den 19 mars (inlagt 2016-01-30)

Information och handlingar läggs upp efter styrelsens arbetsmöte 27 februari på den här sidan. Sista dag för inlämnande av motioner som ska behandlas på föreningsstämman/årsmötet är söndagen den 31 januari. Skicka på e-post: kontakt@styrsovag.se

Det andra inlägget Ordföranden har ordet för 2016 finns nu upplagd (inlagt 2016-01-23)

Läst senast Ordföranden har ordet.

Vad ska hända med Kalvhagsskolan? Öppet möte 20 januari kl. 18 i Missionskyrkans lokaler med representanter från stadsdelsförvaltningen (inlagt 2016-01-13)
Kalvhagsskolanmöte160120

Första Ordföranden har ordet för 2016 ligger uppe (inlagt 2016-01-06)

Läst senast Ordföranden har ordet.

Kommande styrelsemöten och föreningsstämma 2016 (inlagt 2015-12-16)

Styrelsen har precis haft möte och beslutat om mötestider för 2016.
Kommande styrelsemöten:
18 januari
24 februari
27 februari

Ordinarie föreningsstämma (årsmöte) är planerat till lördagen den 19 mars 2016 kl. 11:00. Motioner till stämman ska vara styrelsen tillhanda senast söndagen den 31 januari 2016. Skicka motionen på kontakt@styrsovag.se 

Ordföranden har ordet Nr (inlagt 2015-11-01)

Läst senast Ordföranden har ordet.

Styrsö i Samverkan (upplagt 2015-09-27)

Vi har lagt upp en ny sida med namnet Styrsö i Samverkan om det nystartade forumet för föreningar på Styrsö som engagerar sig i öns utveckling och framtid. Forumet har bildats av Styrsö Fastighetsägareförening, Styrsö BK, Styrsö Sockens hembygdsförening och Styrsö Vägförening.

Ordföranden har ordet Nr 6 (inlagt 2015-09-27)

Läs senaste Ordföranden har ordet.

Ordföranden har ordet Nr 5 (inlagt 2015-09-08)

Läs senaste Ordföranden har ordet om allt som är på gång.

Styrelsen har haft höstens första möte 25/8 (inlagt 2015-08-27)

Styrelsen hade höstens första möte tisdagen den 25 augusti. Inom kort kommer Ordföranden har ordet Nr 5. I nästa vecka så har styrelsen möten tillsammans med representanter från flera föreningar på Styrsö för att diskutera gemensamma och angelägna frågor såsom flytten av Kalvhagsskolan, kommunikationerna med trafiken, kommunikationen med kommunen, turismutvecklingen och så vidare. Mer om det lär vår ordförande skriva.

Ordföranden har ordet Nr 4 (inlagt 2015-07-13)

Ett nytt Ordföranden har ordet finns nu upplagt efter styrelsemöte ute på vägarna.

Vägfakturan utskickad (inlagt 2015-07-05)

I onsdags hade styrelsen arbets- och styrelsemöte för att skicka ut fakturor gällande årets vägavgift till er medlemmar. Vägavgiften ska vara betald senast 2015-07-31. Har du frågor om vägavgiften kan du kontakta någon av oss i styrelsen.

På onsdag 8 juli kommer styrelsen att ha en så kallad vägsyn för att titta på de vägar, som anmälts ha behov av beläggningsarbeten. Detta för att ta ställning till en prioritering inför kommande vägarbeten. Mer information om vilka beläggningsarbeten kommer.

Ordföranden har ordet Nr 3 (inlagt 2015-05-31)

Ett nytt Ordföranden har ordet finns upplagt efter vårt senaste styrelsemöte 20 maj.

Vägavgiften skickas ut i början av juli (inlagt 2015-05-24)

Vi har fått frågan från flera medlemmar om vägavgiften har gått ut och när den kommer. I början av juli planerar vi att skicka ut brev till medlemmarma med vägavgiften.

Slåtterarbeten under vecka 24 (inlagt 2015-05-24)

Slåtterarbeten är beställt och planerat att utföras under vecka 24.

Ordförande har ordet Nr 2 (inlagt 2015-05-11)

Nu finns ett nytt Ordförande har ordet upplagt efter vårt senaste styrelsemöte 6 maj.

Träffa stadsarkitekt Björn Siesjö 19 maj kl. 18 i Högstadiets musiksal
(upplagt 2015-05-09)Affisch

Nästa styrelsemöte är 2015-05-06 (upplagt 2015-05-01)

Nästa styrelsemöte äger rum onsdagen den 6 maj klockan 18. Information kommer att uppdateras efter mötet.

Ordföranden har ordet (upplagt 2015-04-14)

Läs vår ordförande Gustaf Asplunds tankar på Ordföranden har ordet.

Vägarna sopas 20 april (upplagt 2015-04-13)

Vägarana ska sopas den 20 april. Det är bäst att inte hänga ut tvätt på tork denna dag. 😉

Protokoll från föreningsstämman klart (upplagt 2015-04-09)

Protokollet från ordinarie föreningsstämma (årsmöte) som hölls 2015-03-28 är nu justerat och finns nu upplagt här och i Arkivet.

Styrelsen har konstituerat sig (upplagt 2015-04-08)

Styrelsen hade sitt första möte och konstituerade sig 2015-04-01. Styrelsen har konstituerat sig enligt följande.
Ordförande: Gustaf Asplund (vald av föreningsstämman)
Vice ordförande: Peter Friberg
Kassör: Ingvar Börjesson
Sekreterare: Alex M. Hirschi
Ledamöter: Jan Bjurström, Jimmy Svanström, Rosita Kjellberg

Ordföranden har ordet (upplagt 2015-04-08)

En ny sida har lagts upp där ordföranden kommer att skriva om sina reflektioner efter varje styrelsemöte. Sidan uppdateras inom kort.

Kort information från Föreningsstämman 2015
(inlagt 2015-03-28, uppdaterat 2015-03-29)

Styrsö Vägförening har precis hållit årsmöte, eller ordinarie föreningsstämma som det formellt heter, med ca 75 medlemmar närvarande. Styrelsen och kassören för det gågna året beviljades ansvarsfrihet. Avgående odförande Jan Kjellberg avtackades med tal och gåvor för lång och trogen tjänst i föreningen och styrelsen där han suttit med sedan 1981.  Gustaf Asplund valdes till ny ordförande för föreningen. Styrelsen fick en ny ledamot som är Rosita Kjellberg. Se nedan vilka som valdes till olika förtroendeuppdrag. Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat (budget) godkändes, debiteringslängden beslutades vara oförändrad på 200 kronor per andelstal, motionen om att lägga ut styrelseprotokollen avslogs men styrelsen lovade att efter varje möte lägga ut information på hemsidan och aktuella frågor som styrelsen arbetar med. Stämmoprotokollet kommer att läggas ut på hemsidan när det är justerat.

Styrsö Vägförening har efter föreningsstämman 2015 följande förtroendevalda.

Styrelsen
Ordförande: Gustaf Asplund (nyval 1 år)
Ledamöter:
Ingvar Börjesson (kvarstår 1 år)
Peter Friberg (kvarstår 1 år)
Alex M. Hirschi (omval 2 år)
Jimmy Svanström (omval 2 år)
Jan Bjurström (omval 2 år)
Rosita Kjellberg (fyllnadsval 1 år)

Revisorer
Jack Larsson (kvarstår 1 år)
Jonas Hellström (omval 2 år)
Revisorssuppleant: Reidun Larsson (omval 2 år)

Valberedning
Gun Hamrén
Olof Johansson
Magnus Lundén
Andreas Ericson

Valberedningen utser inom sig sammankallande och vem av de fyra medlemmarna som ska vara suppleant.

På onsdag 1 april träffas styrelsen för att kontituera sig och inom sig utse vice ordförande, kassör, sekreterare och övriga ansvarsområden samt planera för årets arbete. Information läggs ut efter mötet.

Karta upplagd (inlagt 2015-03-13)

Vi har nu lagt upp en flik för Karta över de vägar som ingår i Styrsö vägförening. Dessa vägar är rödmarkerade.

Stämmohandlingar finns utlagda (inlagt 2015-02-28)

Handlingar till ordinarie föreningsstämma (årsmöte) som hålls lördagen den 28 mars 2015 finns nu även att ladda ner här. Styrelsen hade ett arbetsmöte den 25 februari för att ordna med utskick av handlingar till medlemmarnas folkbokföringsadresser.

Motionstiden har gått ut (inlagt 2015-02-01)

Lördagen den 31 januari gick tiden ut för motioner till ordinarie föreningsstämma 2015 enligt stadgarnas § 15 som anger att motioner ska vara lämnade senast under januari månad.
På onsdag 4 februari har styrelsen möte med förberedelser inför årsmötet.

Ny sida för föreningsstämma (inlagt 2015-01-25)

Vi har lagt upp en separat sida för information om och dokument gällande ordinarie föreningsstämma (årsmötet). Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast lördagen den 31 januari 2015. Sänd motionen till kontakt@styrsovag.se eller sekreterare@styrsovag.se. Motion kan också lämnas i pappersformat till medlem i styrelsen.

Föreningsstämma (årsmöte) och styrelsemöten 2015 (inlagt 2015-01-25)

Vi i styrelsen vill redan nu informera om att ordinarie föreningsstämma (årsmöte) för 2015 kommer att äga rum lördagen den 28 mars kl. 11:00. Vi återkommer om plats. Kallelse med handlingar skickas ut så att ni har dem senast två veckor i förväg. Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 31 januari 2015. Skicka motion till kontakt@styrsovag.se

Inbokade styrelsemöten innan årsmötet 2015 är:
Onsdagen den 4 februari kl. 18
Onsdagen den 25 februari kl. 18

Vi kommer att lägga ut rapporter från våra styrelsemöten.

GOD FORTSÄTTNING!

Ny hemsida (inlagt 2014-10-15)

Styrelsen för Styrsö vägförening har valt att lägga upp en egen hemsida som vi själva kan administrera, vilket blir lättare och smidigare. Hemsidan publicerades 2014-10-15.

Här tänker vi att lägga upp aktuell information om vägföreningen och aktuella frågor. Här kommer även finnas information om vilka sidor som är uppdaterade.

Styrelsemöten (inlagt 2014-10-19)

Styrelsen som valdes på årsmötet 2014-03-22 har möten vid följande tillfällen under året:

2014-04-24: Konstituerande styrelsemöte
2014-05-21: Arbetsmöte med utskick av vägavgift
2014-06-18: Styrelsemöte
2014-09-03: Styrelsemöte
2014-10-15: Styrelsemöte
2014-12-17: Styrelsemöte

Vänliga hälsningar!
Styrelsen

Sidan uppdaterad: 2018-03-25