Behandling av personuppgifter

Ny lag om personuppgiftsbehandling

Inlagt: 2018-04-14

Den 25 maj 2018 träder en ny lagstiftning i kraft General Data Protection Regulation  (GDPR). I Sverige kallas denna förordning Dataskyddsförordning.

Syftet med förordningen är att skydda fysiska personer i behandlingen av deras personuppgifter. I Sverige kommer denna förordning att ersätta personuppgiftslagen (PUL) som idag reglerar behandlingen av personuppgifter.

Har man tidigare följt PUL ordentligt blir inte förändringen till Dataskydds- förordningen speciellt stor. Har man dä- remot inte följt PUL måste man nu se över sin behandling av personuppgifter.

Styrelsen för Styrsö vägförening beskriver här hur vi hanterar personuppgifter. Vi har med hjälp av vägledningsmaterial från Riksföreningen för enskilda vägar (REV) inventerat hur vi behandlar personuppgifter.

För Styrsö vägförening finns endast ett register som behandlar personuppgifter som är debiteringslängden, vilken fungerar både som medlemsregister och som röstlängd på föreningsstämman. För debiteringslängden finns lavkrav på att denna ska vara tillgänglig för medlemmarna på föreningsstämman enligt 41-42 §§, lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.

Skriftligt samtycke krävs från medlemmar för att registrera e- postadresser och för att lämna ut register. Föreningen har inga register där känsliga personuppgifter förekommer. De enda register är debiteringslängden och de register eller listor som Lantmäteriet lämnar ut till vägföreningen och som innehåller personnummer och fastighetsbeteckning. Vägföreningen publicerar inte vare sig debiteringslängden eller listor från Lantmäteriet på hemsidan. Vi har inget särskilt register över förtroendevalda utöver att vi har angett namn på de personer som har uppdrag för föreningen i styrelsen, valberedning och revisorer på vår hemsida. Till vissa av de förtroendevalda finns telefonnummer och e-postadresser som har godkänts för publicering.

Uppgifter på debiteringslängden

På debiteringslängden finns inga personnummer. Debiteringslängden innehåller enligt lagkrav följande uppgifter:

  • Det totala belopp som ska uttaxeras
  • Vad varje medlem ska betala
  • När betalning ska ske
  • Fastighetsbeteckning
  • Namn på ägare till fastighet
  • Folkbokföringsadress till fastighetens ägare

Hur debiteringslängden används

Debiteringslängden förvaras hos kassör, sköts av ordförande och kassör tillsammans och används på följande sätt:

  • För att uppdatera ägare till fastigheter inom vägförningen.
  • Vid utdebitering av vägavgfiften.
  • Vid utskick till vägföreningens medlemmar såsom kallelse till föreningsstämma.
  • Tillgänglig i fysisk form på föreningsstämman som röstlängd och för granskning

Debiteringslängden får  hållas tillgänglig för kallelsetidpunkt till föreningsstämman om det sker genom en låst sida på hemsidan som endats är tillgänglig för föreningens medlemmar. Eftersom vägföreningen inte har några låsta sidor har styrelsen valt att endast hålla debiteringslängden tillgänglig i fysiskt format på stämman.

Senast uppdaterad: 2018-04-22