Om Styrsö vägförening

Styrsö Vägförening bildades 1957 för att sköta förvaltningen av enskilda markägares och samfälligheters vägar på ön. En mycket liten del av öns vägnät är i dag kommunalt.

Som fastighetsägare på ön är du alltid medlem i föreningen, med rätt att vara med och påverka men också med skyldighet att vara med att dela förvaltningskostnaden av vägnätet.

Vi är alla delägare i Styrsös vägnät genom Styrsö Vägförening och som sådana åligger det oss att hålla vägar och vägrenar fri från sådan växtlighet som kan hindra fri sikt för trafikanterna. Allt i enlighet med den nya lagstiftningen om vägföreningar som började gälla den 1 januari 1998.

Därför ber vi alla som har växtlighet som blivit för stor att tukta denna. Det kan gälla buskar som skymmer sikten eller trädgrenar som under den lövbärande årstiden stjäl allt ljus från gatubelysningen. Det bästa för alla parter är att fastighetsägaren utför beskärningen så att ingreppet blir i hans/hennes smak.

Naturligtvis kan vi göra detta i vägföreningens regi, och måste också göra det om inte fastighetsägaren ser till att det blir gjort, men då måste vi debitera kostnaden på fastigheten som låtit växterna bli för stora.

Styrsös vägar är smala och de flesta av dem har endast tillräckligt med utrymme för exempelvis utryckningsfordon och sopbilar. På grund av detta får ej vägbanan användas för parkering eller för uppställning av skrymmande gods.

Vi ber er respektera detta och parkera era fordon inne på tomten i stället. Vägbanan måste alltid vara fri för brådskande transporter, renhållning, plogning med mera.

Även skrymmande gods, till exempel vid byte av panna eller spis, måste tomten användas för uppställning av godset tills dess man har tid att köra bort det.

Styrsö Vägförening har fr.o.m. 2012-01-01 övertagit hela ansvaret av väghållningen på Styrsö från Göteborgs kommun. Snöröjning, sandning, buskröjning utmed vägarna, dikesslåtter, rensning av dikesbrunnar, sopning av vägarna efter vintern.

Observera att gatubelysningen ej är inom vägföreningens anförsvarsområde .Gällande felanmälan av gatubelysningen samt parkeringsfrågor och felparkering på Bratten är det kommunens ansvar och felanmälan ska då ske till Göteborgs Stad antingen via formulär för felanmälan , epost: goteborg@goteborg.se eller på telefonnummer 031-365 00 00.

Till grund för föreningens arbete ligger dess antagna trafikpolicy.

/Styrelsen för Styrsö vägförening

Sidan uppdaterad: 2019-11-18, 2024-04-15