Trafikinformation

Information om trafikregler på Styrsö

Läs mer om dispenser här.
Du kan även läsa denna information som särskilt dokument i PDF-format inlagt 2016-06-25: Infoblad trafik.

Läs mer om vilka fordon som är tillåtna här Lokaltrafikföreskrift2014.

Maxmått för fordon

På föreningsstämman 2014 beslutades om följande maxmått för så kallade golfbilar.
Maxbredd: 1,30 meter
Maxlängd: 2,80 meter

Här är ett förtydligande av de regler som gäller:

 1. Du som innan stämman 2014 hade större fordon än tillåtet enligt beslut på stämman, har automatisk dispens.
 2. Du som efter det beslutet och innan 2017 års stämma har köpt för stor golfbil skall söka dispens och kommer att få det mot en årsavgift.
 3. Efter 18 mars i år (2017) skall golfbilar som är större än 1,3 x 2,8 m inte införskaffas för att köras på Styrsö.

I bifogat pdf-dokument hittar du exempel på golf/elbilar och för vilka dispens behöver sökas: Mått på fordon.

Högsta tillåtna hastighet är 30 km/h.

Generellt förbud mot motorfordon gäller på Styrsö. Dispens kan ges av vägföreningen

Förbud mot trafik med tung lastbil gäller för genomfart vid ett område på Styrsö Tången. Leverans till boende i området är undantagen.

På Styrsö gäller bärighetsklass BK3 för fordon som kommer med leveranser av olika slag:

På Styrsö gäller bärighetsklass BK3 för fordon som kommer med leveranser av olika slag: 1. Max axeltryck med enkel bakaxel 8 ton (vi hade bara bild med 6 ton) 2. Max boggitryck 12 ton 3. Välj kortast möjliga väg till av- och pålastningställe från färjan

Vi blir fler och fler som ska dela på vägutrymmet. På en del vägsträckor på ön har målats med mittlinje

Gående hänvisas till vänster sida av vägen

Cyklar, mopeder, golfbilar och andra fordon skall köra på höger sida av vägen

På Styrsö finns flera förskolor och skolor. Här gäller extra uppmärksamhet.

Fastighetsägarens ansvar för att bidra  till en god trafikmiljö

Fastighetsägarnas ansvar, alltså ditt ansvar för att bidra till en god trafikmiljö:

 • Häckarna skall klippas så de inte skymmer eller går ut i vägbanan
 • Träd får inte växa ut över vägarna sa att de hindrar trafiken eller utgör en trafikfara
 • Dikena skall hållas rena så de fyller sin funktion att hålla vägbanan torr

I bifogad bilaga Häckskötsel ser du illustration och beskrivning vad som gäller vid tomt och utfart mot gata. Styrelsen har 2024-06-10 påmint om fastighetsägares ansvar genom meddelande Häckar och träd 2024.

Styrsö Vägförening Trafikpolicy

Styrsö Vägförening vill verka för en trafikmiljö:

 • som förenar säkerhet och funktionalitet med känslighet för miljömässiga och estetiska värden,
 • som är präglad av hänsyn och respekt.

Styrsö Vägförening vill därför:

 • att förare av motorfordon skall följa gällande lagar och förordningar,
 • att fordon skall anpassas efter öns vägnät och miljö,
 • att tunga transporter så långt som möjligt skall ske till sjöss,
 • att yrkesmässig biltrafik tillåts i en mycket begränsad omfattning och därför verka för en återhållsamhet vad gäller fordonsdispenser,
 • stödja en nollvision för trafiksäkerheten.

Här hittar du information om de fordon som är tillåtna på Styrsö:

Tillåten trafik på Styrsö

För samtliga gator och vägar på Styrsö  gäller förbud mot trafik med motordrivet fordon, med följande undantag:

 • Tillfälligt besökande fordon Närmast lämpliga väg till och från bilfärjan.
 • Moped Dock ej fyrhjulig med sluten kaross, ratt och förbränningsmotor.
 • Motorredskap klass II (sk.Golfbil) Endast med eldrift och med maximal storlek på bredd 1,30m och längd 2,80m.

Om fordon som är undantagna från motorfordonsförbudet

Om motorredskap klass II (sk golfbil):

 • Skall vara registrerade för trafik på allmän väg.
 • Skall ha godkänd registreringsskylt regelmässigt monterad.
 • Den som kör ska ha körkort med behörighet A, B, AM eller traktorkörkort.
 • Fordonet få köra max 30km/tim
 • Fordonet skall vara trafikförsäkrat.
 • Fordonet är endast tillåtet med EL-drift.
 • Fordonet får ej vara längre än 2,80 m.
 • Fordonet får ej vara bredare än 1,30 m.
 • Fordonet är oftast enligt typintyg tillåtet för max en passagerare.
 • Med max 145 cm bred och max 320 cm lång som är registrerade på Donsö har dispens att framföras på Styrsö.

Funderar du på att registreringsbesiktiga en sk. ”Golfbil” så att den uppfyller kraven för att få framföras på Styrsö och Donsö!

 • Den måste registreras som motorredskap klass II för trafik på allmän väg.
 • Den måste uppfylla alla övriga krav, se punkterna ovan.

Det är en invecklad procedur med många tekniska krav som ska uppfyllas innan fordonet kan få godkänt för att framföras på Styrsö och Donsö.

Du kan få mer professionell hjälp med dessa frågor hos Fredrik Kjellbergs Motorverkstad på Skäret tel 0708-535555.

Om 4 hjuliga Mopedbilar klass I

 • Fordonet är endast tillåtet med EL-drift.
 • Fordonet få köra max 30km/tim
 • Fordonet får ej vara längre än 2,80 m
 • Fordonet får ej vara bredare än 1,30 m
 • Skall ha godkänd registreringsskylt regelmässigt monterad.
 • Den som kör ska ha körkort med behörighet A, B, AM eller traktorkörkort.
 • Fordonet skall vara trafikförsäkrat.

Om bilar

 • Bilar tillåts för enstaka transporter samma dag mellan lastfärja och lastplats och kräver ingen fordonsdispens.
 • Behövs bilen på ön flera dagar p.g.a. arbetet krävs att man söker tillfällig dispens.
 • Bilar får endast parkera på uppdragsgivaren tomt.
 • Bilar med permanent fordonsdispens skall ha ett gult tillståndsbevis väl synligt i framrutan.
 • Bilar med permanent fordonsdispens skall följa reglerna i sitt gula tillståndsbevis.
 • För alla bilar gäller att fordonet få köra max 30km/tim.
 • Den som kör ska ha körkort med rätt behörighet för fordonet att framföras på allmän väg.

Om mopeder

Moped klass I

 • Moped klass I är den moped som kallas ”EU-moped”.
 • Den får köras i max 30 km/tim på Styrsö.
 • Den som ska köra EU-moped klass 1 ska ha fyllt 15 år och inneha ett AM körkort. Eller ett körkort med behörighet A eller B, traktorkort eller förarbevis för moped klass 1 (utfärdat före 1 oktober 2009).
 • Körkortsbehörigheten AM ger dig rätt att köra en EU moped klass 1 samt moped klass 2, traktor och vissa typer av motorredskap.
 • Ett körkort med behörighet AM är ett riktigt körkort och kan därför även användas som ID-kort.
 • Moped klass I måste vara registrerad och ha en registreringsskylt bak.

Moped klass II

 • Det finns två olika typer av klass II-mopeden:
  • EU godkänd moped som får köras i max 25 km/tim.
  • Moped som får köras i max 30 km/tim och är godkänd i Sverige och har ett typintyg utfärdat före den 17 juni 2003.
 • Det krav som ställs för att få köra dessa klass II-mopeder är att du skall ha minst förarbevis
 • Du som fyllt 15 år innan 1 oktober 2009 får även i fortsättningen köra moped klass 2 utan förarbevis.
 • Mopeden skall vara trafikförsäkrad
 • Mopeder klass II skall inte registreras och har ingen registreringsskylt.

Information från vägverket om mopeder:

Bra information från vägverket om risker med mopedåkning

Om gods och transporter 

Nedan information är från Styrsöbolaget.

Godstransporter skall i första hand alltid gå med lastfärjan från terminalen i Fiskebäck. Där hanteras styckegods på ett rationellt sätt av godmottagaren med gaffeltruckar.

Glöm inte hämta hem gods från kajer och godsplaner på öarna. Utrymmena är starkt begränsade och gods måste därför hämtas av mottagarna så snart som möjligt. Det är inte heller acceptabelt att lämna kvar emballage och annat skräp på kajer och godsplaner. Vi alla vill ju ha en ren och snygg skärgård!

Läs mer om gods och transporter till öarna på Styrsöbolagets hemsida.

Sidan uppdaterad: 2024-07-08