Stadgar

STADGAR för STYRSÖ VÄGFÖRENING

Antagna vid extra sammanträde den 2001-09-29 och vid ordinarie sammanträde den 2002-03-23 samt reviderade på föreningsstämma 2022-03-26.

Styrsö vägförening har tillkommit genom en den 7 oktober 1957 avslutad förrättning enligt 3 kap i lagen (i939:608) om enskilda vägar (EVL). Föreningen har därefter omprövats eller utvidgats vid fem tillfällen, nämligen år 1960, 1971, 1976, 1982 och 1994.

Enligt lag (1997:620) har EVL, med vissa begränsningar, upphört att gälla vid utgången av år 1997. Lagen innehåller även övergångsbestämmelser.

Enligt 2 § i lagen från 1997 skall vägar som omfattas av en samfällighets väghållning enligt EVL anses utgöra en gemensamhetsanläggning bildad vid förrättning enligt anläggningslagen (1973:1149) (AL). Därvid skall som deltagande fastigheter anses de fastigheter som ingick i samfälligheten vid utgången av 1997.

Den gemensamhetsanläggning som utgörs av vägar vilka omfattas av Styrsö vägförenings väghållning, har införts i fastighetsregistret och fått registerbeteckningen Styrsö ga: 3.

Enligt 9 § första stycket i lagen från 1997 skall en vägförening, som bildats enligt EVL och som kan förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter, efter utgången av år 1997 anses som en samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL).

SLF:s bestämmelser om förvaltningen skall gälla för Styrsö vägförening i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.

Stadgarna bygger på de av Lantmäteriverket utarbetade normalstadgarna (Blankett, Kommentus förlag, artikelnr 91 30 58). Sambandet mellan bestämmelserna i stadgarna och bestämmelserna i den bakomliggande lagen; SFL, framgår av de kommentarer som finns med i blankettsetet med normalstadgarna.

§ 1 FIRMA
Föreningens firma är Styrsö vägförening.

§ 2 SAMFÄLLIGHETER
Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggningen Styrsö ga: 3.

§ 3 GRUNDERNA FÖR FÖRVALTNING
Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som bestämts om dess ändamål vid bildandet och vid senare omprövningar.

§ 4 MEDLEM
Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom som har del i samfälligheten.

§ 5 STYRELSE, säte och sammansättning
För föreningen skall finnas en styrelse med säte på ön Styrsö i Göteborgs kommun. Styrelsen skall bestå av 7 ledamöter.

§ 6 STYRELSE, val
Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma.
Mandattiden för ledamot är 2 år (vid första ordinarie föreningsstämma enligt denna stadga väljs 3 ledamöter på ett år).
Stämman utser ordförande. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

§ 7 STYRELSE, kallelse till sammanträde, föredragningslista
Kallelse till styrelsesammanträde, vilken skall innehålla uppgift om förekommande ärenden skall tillställas ledamöterna minst 5 dagar för sammanträdet.

§ 8 STYRELSE, beslutsförhet, protokoll
Styrelsen är beslutsför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder härav skall styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ledamöter infunnit sig till sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträdes av ordföranden.

Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst två tredjedelar av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet.

Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ledamöter är närvarande och ense om beslutet.

Kan jäv i ärende anses föreligga deltar styrelseledamot ej i förhandling och beslut.

De som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation mot beslutet. Sådan reservation skall anmälas före sammanträdets slut.

Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokoll skall justeras av ordföranden eller annan ledamot som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet.

§ 9 STYRELSE, förvaltning
Styrelsen skall

 1. förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar,
 2. föra redovisning över föreningens räkenskaper,
 3. föra förteckning över delägande fastigheter, deras andelstal och ägare,
 4. årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi,
 5. i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter.

§ 10 REVISION
För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse 2 revisorer och 1 suppleant.

Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma.

§ 11 RÄKENSKAPSPERIOD

Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1 januari – 31 december.

§ 12 UNDERHÅLLS- OCH FÖRNYELSEFOND
Till föreningens underhålls- och förnyelsefond skall avsättas det belopp som beslutas på ordinarie föreningsstämma.

§ 13 FÖRENINGSSTÄMMA
Ordinarie föreningsstämma skall årligen hållas under mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra föreningsstämma.

Om stämma skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att från det kallelseåtgärd vidtagits ta del av debiteringslängd, utvisande det belopp som styrelsen föreslår skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske. Före ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid.

§ 14 KALLELSE TILL STÄMMA
Skriftlig kallelse skickas ut av styrelsen senast två veckor före stämma. Den ska skickas till hos styrelsen av medlemmarna anmälda e-postadresser eller folkbokföringsadresser.

I kallelse skall anges tid och plats för stämman, vilka ärenden som skall förekomma på stämman och lämnas uppgift om plats där i § 13 angivna handlingar finns tillgängliga.

Andra meddelande skall genom styrelsens försorg bringas till medlemmarnas kännedom genom anslag på föreningens anslagstavla på ön Styrsö.

§ 15 MOTIONER
Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under januari månad.

Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.

§ 16 DAGORDNING VID STÄMMA
Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:

 1. val av ordförande för stämman
 2. val av sekreterare för stämman
 3. val av två justeringsmän
 4. styrelsens och revisorernas berättelser
 5. ansvarsfrihet för styrelsen
 6. framställning från styrelsen eller motion från medlemmarna
 7. ersättning till styrelsen och revisorerna
 8. styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
 9. val av styrelse och styrelseordförande
 10. val av revisorer
 11. frågaomvalavvalberedning
 12. övriga frågor
 13. meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt.

Vid extra stämma skall behandlas ärenden under punkt 1, 2, 3, 6 och 13.

§ 17 DISPOSITION AV AVKASTNING
I det fall stämman beslutar om att fördela uppkommet överskott skall detta ske efter medlemmarnas andel i samfälligheten.

§ 18 STÄMMOBESLUT
Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs.

Ifråga om omröstning m.m. gäller 48, 49, 51 och 52§ lagen om samfälligheter.

När omröstning företas skall till protokollet antecknas de omständigheter angående rösträtt, andelstal, ombud m.m. som har betydelse för bedömandet av röstresultatet.

Val skall ske med slutna sedlar om någon begär det.

§ 19 PROTOKOLLSJUSTERING, TILLGÄNGLIGHÅLLANDE
Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna.

Styrsö vägförening, STADGAR

Sidan uppdaterad: 2022-08-03