Dispensinformation

Villkor för fordondispens

Dispens behöver inte sökas för tillfälligt besökande fordon som ska framföras mellan närmast lämpliga väg till lastplats samt åter till bilfärja inom ett dygn. För andra transporter ska dispens sökas.

Dispenser utfärdas, handläggs och beslutas av Styrsö Vägförening. Det finns två typer av dispenser.

Läs mer nedan på denna sida om maxmått och vad som gäller för dispenser.

  • Tillfällig dispens över ett dygn
  • Längre dispens för ett år

Dispensavgiften är 1 050 kronor.

Du kan lämna dispensansökan på tre olika sätt:

Observera att endast dispenser via e-post eller det digitala formuläret tas emot.

Du kan fylla i skriva ut dokumentet Dispensansökan fylla i och antingen scanna in och skicka på e-post: dispens@styrsovag.se eller via kontaktformuläret

Vid nybyggnation eller större renoveringar brukar det föreligga ett omfattande behov av transporter för att förse bygget med material. För att kompensera för slitaget på vägarna som byggtransporter orsakar tar vägföreningen ut en mindre avgift, för närvarande 10 000 kr.

Har du frågor om dispenser kan du kontakta Per Wedel på mobiltelefon: 0703-403598 eller e-post: per.wedel@hotmail.se

Läs mer om vilka fordon som är tillåtna här Lokaltrafikföreskrift2014.

Maxmått för fordon

På föreningsstämman 2014 beslutades om följande maxmått för så kallade golfbilar.
Maxbredd: 1,30 meter
Maxlängd: 2,80 meter

Här är ett förtydligande av de regler som gäller:

  1. Du som innan stämman 2014 hade större fordon än tillåtet enligt beslut på stämman, har automatisk dispens.
  2. Du som efter det beslutet och innan 2017 års stämma har köpt för stor golfbil skall söka dispens och kommer att få det mot en årsavgift.
  3. Efter 18 mars i år (2017) skall golfbilar som är större än 1,3 x 2,8 m inte införskaffas för att köras på Styrsö.

I bifogat pdf-dokument hittar du exempel på golf/elbilar och för vilka dispens behöver sökas: Mått på fordon.

Generella dispenser 

Generella dispenser kan efter prövning ges till på platsen etablerade företag som för sin verksamhet är beroende av ett motorfordon för täta och regelbundna materialtransporter. Transportbehovet skall vara av den arten att det förutsätter kontinuerlig tillgång till ett eget fordon och inte kan lösas genom t ex. samutnyttjande, inhyrning eller på annat sätt. Vid mera sällan återkommande eller enstaka transportbehov kan tillfälliga dispenser ges.

Dispensen gäller endast under förutsättning att angivna målsättningar och villkorsföreskrifter iakttas.

Dispensen innebär inte undantag från andra bestämmelser i trafikförordningen och med stöd av denna meddelade lokala trafikföreskrifter såvida inte detta särskilt angivs.

Det åligger dispensinnehavaren att informera fordonsförare och andra personer som medverkar vid transportens utförande om vad som föreskrivs i denna dispens.

Samtliga för dispensen utfärdade dokument, registreringsbevis och lastkvitton skall vid färd medföras och vid anmaning uppvisas för polisman, vägföreningsrepresentant, personal på bilfärjan och person på Stadsdelförvaltningen.

Sidan uppdaterad: 2024-01-29