Dispensinformation

Tillfälliga dispenser

Dispens behöver inte sökas för tillfälligt besökande fordon, med fordonsvikt under 8 ton per axel (BK3),som ska framföras mellan närmast lämpliga väg till lastplats samt åter till bilfärja inom ett dygn. För andra transporter ska dispens sökas.  

Företagsbil < BK3:

retur inom ett dygn= ingen avgift
retur efter ett dygn= 1 avgift

Tung lastbil > BK3:

Oavsett tid för retur = 1 avgift

Avgiften bestäms årligen av Styrsö vägförenings årsstämma, för närvarande 1050 kr.

För ansökan, se flik Dispensansökan.

Generella dispenser 

Generella dispenser kan efter prövning ges till på platsen etablerade företag som för sin verksamhet är beroende av ett motorfordon för täta och regelbundna materialtransporter. Transportbehovet skall vara av den arten att det förutsätter kontinuerlig tillgång till ett eget fordon och inte kan lösas genom t ex. samutnyttjande, inhyrning eller på annat sätt. Vid mera sällan återkommande eller enstaka transportbehov kan tillfälliga dispenser ges.

De generella dispenserna för företagsbilar innebär att bilarna endast får användas i tjänsten, både på Styrsö och Donsö, men inte för privata ärenden. Bilen ska således parkeras i anslutning till företaget, vid arbetsplats eller anvisade parkeringsplatser för arbetsfordon.

Dispensen gäller endast under förutsättning att angivna målsättningar och villkorsföreskrifter iakttas.

Dispensen innebär inte undantag från andra bestämmelser i trafikförordningen och med stöd av denna meddelade lokala trafikföreskrifter såvida inte detta särskilt angivs.

Det åligger dispensinnehavaren att informera fordonsförare och andra personer som medverkar vid transportens utförande om vad som föreskrivs i denna dispens.

Samtliga för dispensen utfärdade dokument, registreringsbevis och lastkvitton skall vid färd medföras och vid anmaning uppvisas för polisman, vägföreningsrepresentant, personal på bilfärjan och person på Stadsdelförvaltningen.

Nybyggnation

Vid nybyggnation  eller större renoveringar brukar det föreligga ett omfattande behov av transporter för att förse bygget med material. För att kompensera för slitaget på vägarna som byggtransporter orsakar tar vägföreningen ut en mindre avgift, se fliken avgifter.

Har du frågor om dispenser kan du kontakta Anette Nilsson på mobiltelefon: 0738-73 04 70 eller e-post: dispens@styrsovag.se

Sidan uppdaterad: 2024-07-08