Vanliga frågor/FAQ

Vilka är medlemmar i Styrsö vägförening?
Alla fastighetsägare som utgör medlemmarna i Styrsö vägförening.

Om jag vill ta ut en bil till Styrsö, får jag det då?
Dispens behöver inte sökas för tillfälligt besökande fordon som ska framföras mellan närmast lämpliga väg till lastplats samt åter till bilfärja under en dag. För andra transporter ska dispens sökas. Dispensavgiften är 1 050 kronor per år och beslutas av Styrsö vägförening. Ansökan kan göras på flera sätt:
digital ansökan
pdf-ansökan som du kan scanna in och skicka via e-post dispens@styrsovag.se
– skicka formulär i pappersform till vägföreningens postadress

Vid nybyggnation eller större renoveringar brukar det föreligga ett omfattande behov av transporter för att förse bygget med material. För att kompensera för slitaget på vägarna som byggtransporter orsakar tar vägföreningen ut en mindre avgift, för närvarande 10 000 kr.

Vem bestämmer vilka fordon som är tillåtna att köra på Styrsö?
Vägföreningen bestämmer vilka fordon som är tillåtna genom det högst beslutade organet föreningsstämman, som vardagligt kallas årsmöte, och hålls en gång om året senast innan mars månads utgång.

Vem är ansvarig att betala avgiften till vägföreningen när man säljer sin fastighet?
Den registrerade fastighetsägaren, den 1 januari det år som fastigheten säljs, ansvarar för att betala vägavgiften för det året även om det sker ett byte av fastighetsägare under året.

Vem bestämmer hur mycket vägavgiften ska vara?
Vägföreningens föreningsstämma, högst beslutande organ, fattar beslut om utdebitering, dvs hur mycket vägavgiften ska vara på. Stämman har beslutat att det ska vara en indexuppräknad uttaxering per andelstal.

När på året ska jag betala vägföreningen?
För 2024 återkommer styrelsen om sista betaldatum. Troligtvis blir det under sommarmånaderna.

I vanliga fall ska vägavgiften betalas i slutet av juli (undantag har varit under 2020 och 2021 när ordinarie föreningsstämma blivit uppskjuten på grund av pandemin).

Hur betalar jag vägavgiften?
Du får en inbetalningsorder från vägföreningen till din folkbokförda adress eller din anmälda e-postadress där fastighetsbeteckning och andelstal framgår.

Inbetalning sker via bankgiro 452-2249 och fastighetsbeteckningen ska alltid anges så summan kan bokföras på rätt fastigheter.

Hur mycket ska jag betala i vägavgift?
För 2024 är vägavgiften 245 kronor per andelstal. Alla enbostadsfastigheter har andelstal 5 och då är totalsumman per fastighet 1 225 kronor. Totalt andelstal är 4 455. Stämman beslutar årligen vad vägavgiften ska vara.

När ska motioner ha inkommit till vägföreningens styrelse, för att behandlas på föreningsstämman/årsmötet?
Motioner ska ha inkommit senast 31 januari.

När hålls vägföreningens ordinarie föreningsstämma/årsmöte?
Under mars månads tid. Ofta i slutet av mars. Undantag har varit för 2021 och 2021 när stämman har skjutits upp på grund av Folkhälsomyndighetens restriktioner med anledning av pandemin.

Vem är ansvarig för belysningen längs vägarna?
Göteborgs Stad är ansvarig för vägbelysningen.
Felanmälan görs till 031-365 00 00 alternativt på Göteborgs kommuns hemsida via formuläret för felanmälan eller e-post: goteborg@goteborg.se

Senast uppdaterad: 2024-04-10