Avgifter

AVGIFTER Styrsö Vägförening 2024  

Inbetalning till Styrsö vägförening
Bankgiro: 452-2249
IBAN-kontonummer: SE73 5000 0000 0503 7103 0692
IBAN står för International Bank Account Number och används vid internationella transaktioner eller transaktioner mellan olika länder.

VÄGAVGIFT – Årlig Medlemsavgift samfälligheten

Avgift per andel ​245 kr

Obebyggd fastighet (1 andel) ​245 kr

Flerbostadshus och Bostadsrätt (4 andelar/lägenhet) ​980 kr

Bebyggd fastighet (5 andelar) ​1 225 kr

Andra andelstal förekommer för specialfastigheter (enligt förrättningsprotokoll 2003)

Andelstalet uppräknas årligen med KPI-Oktober (enligt årsmötesbeslut)

Ägare av fastigheten per 1 januari är ansvarig för betalning av vägavgiften.

ANSLUTNINGS OCH SLITAGEAVGIFTER vid byggnation

Anslutning till vägnätet

Anslutning till vägnätet görs genom lantmäteriförättning. 

Den anslutande fastigheten/Fastigheterna betalar för anslutningen / förättningskostnaderna. 

Normal kostnad för en fastighet är 5 000 SEK

Nybyggnadsavgift privatbostäder

Nybyggnationer och tillbyggnader av bostadshus 

(Faktureras vid utvändigt färdigställande)

Byggyta ​Slitageersättning

Komplementbyggnad på befintlig fastighet: ​0 kr

Tillbyggnad > 50 m² bottenplatta/grund​: 5 000 kr​

Nybyggnation < 150 m² bottenplatta/grund​:10 000 kr

Nybyggnation > 150 m² bottenplatta/grund: ​15 000 kr​

Fordonstransporter tyngre än bärighetsklass (BK3) skall söka dispens per fordon och tillfälle.

Transporterna debiteras enligt reglerna för dispensavgifter.

Nybyggnadsavgift vid kommersiella projekt

Som ovan med följande tillägg

Byggnationstyp ​Slitageersättning

Flerfamiljshus (per lägenhet): ​5 000 kr 

Övriga byggnader/projekt & tillbyggnader > 50 m² ​Förhandling före start

Sammanfattning – vid byggnation av ”normalvilla” på ny tomt:

Anslutningsavgift till Vägföreningen: ​5 000 SEK

Nybyggnationsavgift:​ 10 000 SEK

Bilar överskridande BK3 (t.ex. Betongbil)​: 1 050 SEK/bil och tillfälle

Hantverksbil > 24 timmar på ön: 1 050 SEK/bil

DISPENSAVGIFTER

Privata fordon

(måttavvikelser mm, se generella dispenser) ​1 050 SEK

Kommersiella fordon

Företagsbil – Retur inom 24 timmar = Ingen avgift (ingen dispensansökan krävs)

Företagsbil – Retur efter 24 timmar = 1 050 SEK  (dispensansökan krävs)

Tunga fordon – Överskrider BK3 (8 ton per axel)  = 1 050  SEK (dispensansökan krävs)

Sammanfattning och exempel

Fordon som är under BK3  (vikt med last ca 16-20 ton) behöver ej dispens om de är ute över dagen. T.ex. Normalstora flyttbilar, hanterverksbilar, paketbilar, personbilar mm

Fordon (enligt ovanstående) som är ute >24 timmar på ön kräver dispens 1 050 SEK

Tunga fordon som överskrider BK3 vikter kräver dispens.

T.ex. Betongbilar (> 1m3 betong) och Lastbilar med större laster/byggelement

Sidan uppdaterad: 2024-06-01