Startsida

Välkommen till Styrsö vägförenings hemsida!

Här på startsidan publicerar vi ny information som vi lägger ut och som finns på våra andra undersidor.

FÖRENINGSSTÄMMA SKA NU HÅLLAS 10 OKTOBER!

Inlagt: 2020-09-26

STYRSÖ VÄGFÖRENINGS ÅRSSTÄMMA SKA NU HÅLLAS !!!!

Vägföreningens styrelse ställde i mars i år in den ordinarie årsstämman med hänvisning till Covid-19-spridningen och restriktioner publicerade av Folkhälsomyndigheten. Trots att dessa restriktionerna ännu inte har ändrats har Vägföreningens styrelse nu beslutat att kalla till årsstämma. Utan årsstämmobeslut kan inte avgifterna debiteras medlemmarna och Vägföreningens arbete med att hålla vägarna i skick inte fortsätta.

Årsstämman hålls nu den 10 oktober kl 13.00-15.00 i Styrsö BK’s lokaler vid Amneviksvallen.

Vi är alla medvetna om att man kan inte samla fler än 50 personer på ett möte. Eftersom våra stadgar medger att varje medlem kan representera ytterligare en annan medlem om skriftlig fullmakt kan uppvisas vid incheckningen före mötet, kan representationen ändå bli i nivå med föregående års stämmor

De dokument som redan sänts ut till alla medlemmar gäller ännu som underlag för stämman

Verksamhetsberättelse 2019
Ekonomisk redovisning för 2019 och budget för 2020
SVF Revisionsberättelse 2019
Valberedningens förslag till styrelse i Styrsö Vägförening
Styrelsens förslag till underhållsplan 2020 och svar på inkommen motion
Motion från Peter Andersson

Dagordningen i kallelsen som gick ut i mars gäller också men med tillägg att stämman måste godkänna att stämman i mars ställdes in, vilket var mot våra stadgar men rekommenderades av Riksförbundet Enskilda Vägar.

Utskickade dokument finns publicerade på vägföreningens hemsida för den händelse att ni inte sparat dem i pappersform.

Eftersom platserna på stämman är begränsade ser vi helst att deltagare som inte representerar en medlemsfastighet avstår från att medverka.

24 september 2020
Styrsö Vägförenings Styrelse

SENASTE ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Inlagt: 2020-08-27

Gustaf Asplunds senaste krönika är nu upplagt på sidan Ordföranden har ordet.

Styrsö Vägförening informerar

Information om vägarbete vid Brattenvägen 17

Inlagt: 2020-08-17 uppdaterat: 2020-08-18

Under tisdagen den 18 augusti från klockan 7 – 8 sker vägarbeten utanför Brattenvägen 17 med anledning av en vattenläcka. Arbetet kommer att pågå minst 2-3 dagar. Brattenvägen är avstängd endast under arbetstid. Övriga tider ska en körplåt ligga där. Tag om möjligt en annan väg när du ska till Bratten via Maa och Brattenskogen.

Vänliga hälsningar! Styrelsen

Uppdaterad info om asfaltläggning på Styrsö

Inlagt: 2020-06-22

Nu har Sandahls Grus & Asfalt AB, kommit med mer information om de asfaltarbeten som ska göras nu. De räknar med att göra allt på tre dagar, vilket dock bygger på att Ellevio och Kraftringen har färdigställt alla sina arbeten. Så här är planen för de stora arbetena som kräver en stor asfaltläggare och gör att vägarna stängs av tillfälligt (mindre arbeten med en mindre s k “slider” sker parallellt på olika delar av vägnätet):

24 juni

1. Donsöbron-Skäretpiren: Det arbetet beräknas ta mindre än en dag men kommer att leda till trafiksvårigheter. Vrångö Transports/Renovas renhållningsbilar får det besvärligt men även Pensionat Skäret och övriga verksamheter ute på Skäret.

2. Furufjällsvägen

En del av vägen får ny asfalt och ett kant skall repareras nära utfarten till Styrsö Tångenvägen. De flesta boende här kan komma hem alternativa vägar.

3. Del av Halsviksvägen

Den mindre vägbiten som förr gick till Styrsö BK och viker av från Halsviksvägen huvuddel vid den nya transformatorstationen. De boende utefter vägen kommer att vara instängda ett kortare tag.

25 juni

  1. Styrsö Tångenvägen vid korsningen med Bergshöjden
  2. Portebacken (korsningen Styrsö Tångenvägen/Hansebräckavägen)
  3. Styrsö Hamnväg
  4. Hansebräckavägen vid korsningen med Linkuladalen

Särskilt i Tången /Styrsö Hamnväg) kommer det att vålla besvär men det går att ta alternativa vägar.

26 juni

Övre Hövik (en stor del av vägen kommer att asfalteras om vilket kan vålla lite besvär med åtkomlighet för en del fastigheter under dagen)

Parallellt sker alltså mindre och fläckvisa arbeten men också Bergshöjden, Båsenvägen, Marias Backe, nedre delen av Halsviksvägen, och, om allt elarbete är klart, även Brattenskogen och Brattenvägen. Korsningen Dammkärrsvägen/Kolkärrsvägen kommer att läggas om för att få bort en vattensamling, vilket också kan orsaka kortare avstängningar.

Men sedan är det tänkt att det ska vara klart! Vissa mindre arbeten kan också göras efteråt då Sandahls fortsätter på Donsö och lätt kan ta sig tillbaka och fortsätta vid behov. Skäretvägen Bratten-brofästet kommer att asfalteras om delvis men avvaktar att Trafikkontoret och Tuve Bygg som bygger hus på Donsö har bestämt vem som ska stå för kostnaderna.

Planerad asfaltläggning på Styrsö

Inlagt: 2020-06-08

Som ni alla sett så har asfaltarbetena redan påbörjats men också tillfälligt stoppats. Planen var att efter Brattenområdet så skulle Brattenskogen asfalteras.

Nu visade det sig att Ellevios entreprenörer hade “glömt” en ledning som skulle ner under den vägen och Brattenskogen måste därför delvis grävas upp igen. Tyvärr.

Sandahls Grus & Asfalt AB, som ska lägga asfalten, har då föreslagit att arbetena börjar om med avsnittet Donsöbron-Skäretpiren den 24 juni. Det arbetet beräknas ta bara en dag men kommer att leda till trafiksvårigheter. Under arbetet kan möjligtvis golfbilar passera men inte större fordon, vilket betyder att Renovas renhållningsbilar får det besvärligt. Även Pensionat Skäret och övriga verksamheter ute på Skäret kanske också tillfälligt får det lite besvärligt.

Om det är möjligt då att fortsätta med Brattenskogen så görs det, annars fortsätter asfaltarbeten i Tången (Styrsö Tången väg, Styrsö Hamnväg). Detaljerad information ska läggas ut här när det är klart hur det blir.

Det är många mindre hål från Ellevios framfart som ska rättas till, samt igenläggning efter Kretslopps och Vattens reparationer. En del av det arbetet pågår som ni kanske sett. Några större insatser kommer sedan, förutom de som nämnts ovan, på Hansebräckavägen, Furufjällsvägen, Övre Hövik, Båsenvägens nedersta del och Marias Backe, samt del av Halsviksvägen.

Håll utkik efter uppdaterad information här på vår hemsida.

NYTT ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Inlagt: 2020-05-24

Gustaf Asplunds senaste krönika är nu upplagt på sidan Ordföranden har ordet.

SENASTE ORDFÖRANDEN HAR ORDET ÄR PUBLICERAT

Inlagt: 2020-04-21

Årets tredje krönika av ordföranden Gustaf Asplund finns publicerat på Ordföranden har ordet.

ALLMÄNNA RÅD FRÅN FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN

Inlagt: 2020-04-21

Du kan läsa mer på Folkhälsomyndighetens hemsida om föreskrifter och alllmänna råd.

STYRSÖ VÄGFÖRENINGS ÅRSSTÄMMA ÄR INSTÄLLD – NYTT DATUM KOMMER ATT MEDDELAS SENARE

Uppdaterat: 2020-03-18

Vägföreningens styrelse har, efter moget övervägande efter att ha följt situationen för Covid-19 – spridningen allmänt i Sverige, beslutat att ställa in föreningens årsstämma planerad till 21 mars. Detta gör vi för att inte utesluta en stor del av medlemmarna från att deltaga i debatten om våra vägar och vår trafik. Vi kommer att sända ut nya kallelser när vi får information om att läget har ändrat sig till det bättre. Detta bedömer vi inte kunna ske förrän sent i april eller i maj, eller till och med längre fram.

Vägföreningen har en stabil ekonomi vilket gör att beslutet om att skjuta upp mötet kan tas utan att tvingas ställa in planerade finansiella åtaganden. Däremot innebär det ett brott mot stadgarna som säger att stämman skall hållas innan mars månads utgång. Omständigheterna är dock tvingande och en diskussion om detta kan godkännas av föreningens medlemmar kommer att finnas med på den kommande dagordningen.

18 mars 2020
Styrsö Vägförenings Styrelse

Gamla nyheter som legat på Startsidan hittar du här.

………………………………………………………………………………………….

IMG_1203

Senast uppdaterad: 2020-09-26